ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการและสายสนับสนุน)ครั้งที่ 3/2561       โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ       ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ       การสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560       การสมัครงาน       ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560       บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กันยายน 2553)       บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด       โครงการด้านพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ กิจกรรม“ผลิตตำราหรือหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1”        โครงการด้านพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ     
     เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  โครงสร้างงานบริหารงานบุคคล
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  จัดการฐานข้อมูล
     กระบวนการปฏิบัติงาน
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
  กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
  กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
     งานตำแหน่งทางวิชาการ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ. รศ. และศ. พ.ศ. 2560
  แนวทางการดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับฯ ฉบับพ.ศ.2560
  เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาชีพ(วิชาการ)
  แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ
  หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอน (ปผ.1 - ปผ.8)
  จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศก.พ.อ.เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 - 2560
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  10
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,477
 เยี่ยมชมปีนี้ :  5,757
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  88,617
 IP :  3.95.63.218
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ
 หมวด :  ข่าวฝึกอบรม   วันที่ :  18-06-2561
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยนายปภาณภณ  ปภังกรภูรินทร์ ตำแหน่งบุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ตามหลักการและเหตุผลและวัตุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนี้ ตามที่  ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากระบบจำแนกตำแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ  เป็นระบบจำแนกตำแหน่งตามลักษณะงานซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง  มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560และมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการผลิตผลงานเพื่อแสดงถึงความชำนาญ/เชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อีกทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อม ดำเนินการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น กลุ่มงานบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในนโยบายดังกล่าว จึงเสนอจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 ขึ้น
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการผลิตผลงานแสดงถึงความชำนาญ/เชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมดำเนินการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น