ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการและสายสนับสนุน)ครั้งที่ 3/2561       โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ       ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ       การสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560       การสมัครงาน       ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560       บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กันยายน 2553)       บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด       โครงการด้านพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ กิจกรรม“ผลิตตำราหรือหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1”        โครงการด้านพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ     
     เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  โครงสร้างงานบริหารงานบุคคล
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  จัดการฐานข้อมูล
     กระบวนการปฏิบัติงาน
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
  กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
  กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
     งานตำแหน่งทางวิชาการ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ. รศ. และศ. พ.ศ. 2560
  แนวทางการดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับฯ ฉบับพ.ศ.2560
  เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาชีพ(วิชาการ)
  แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ
  หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอน (ปผ.1 - ปผ.8)
  จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศก.พ.อ.เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 - 2560
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  17
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,484
 เยี่ยมชมปีนี้ :  5,764
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  88,624
 IP :  3.95.63.218
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการด้านพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ กิจกรรม“ผลิตตำราหรือหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1”
 หมวด :  ข่าวฝึกอบรม   วันที่ :  25-10-2560
หลักการและเหตุผล  ตำรา หนังสือหรือเอกสารทางวิชาการนั้น ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาและของสถาบันการศึกษา ดังนั้น การจัดพิมพ์ตำรา หนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ ในระดับอุดมศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นงานหลักของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะเป็นงานหลักของผู้สอนที่จะต้องผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยังประโยชน์ ความก้าวหน้า ทางวิชาการ และการเรียนการสอน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา ได้หันมาให้ความสนใจ และให้ความสำคัญในการผลิตและการใช้ตำราทางวิชาการอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดการดำเนินโครงการด้านพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้เกิดผลงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรม “ผลิตตำราหรือหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการระดับอุดมศึกษา” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจาการได้รับการฝึกอบรมการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ โดยมีความมุ่งหวังจะให้คณาจารย์ ได้มีแนวทางในการสร้าง ผลิต และเผยแพร่ตำราหรือหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาและเพื่อใช้ประกอบการขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อสถาบันและความก้าวหน้าของคณาจารย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเขียนตำรา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และผลิตสื่อทางการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการและสังคมในวงกว้าง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเขียน การผลิตตำราและหนังสือวิชาการรูปแบบต่างๆ และ การเผยแพร่ผลงานออกสู่ตลาด        
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำรา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ
4. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ ในเรื่องการเขียน การผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการเผยแพร่ตำรา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ