ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน“ รุ่นที่ ๑ (อบรม ๓ วันติดต่อกัน)       ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560       บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กันยายน 2553)       บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด       โครงการด้านพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ กิจกรรม“ผลิตตำราหรือหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1”        โครงการด้านพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ     
     เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  จัดการฐานข้อมูล
     แนะนำกลุ่มงาน
  โครงสร้างงานบริหารงานบุคคล
  บุคลากร
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
     งานตำแหน่งทางวิชาการ
  เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาชีพ(วิชาการ)
  แนวทางการดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.อ.03)
  แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา(ก.พ.อ.04)
  แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ
  หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอน (ปผ.1 - ปผ.8)
  จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศก.พ.อ.เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 - 2560
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  34
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  915
 เยี่ยมชมปีนี้ :  1,643
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  69,417
 IP :  54.167.29.208
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการด้านพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
 หมวด :  ข่าวฝึกอบรม   วันที่ :  06-07-2560
โครงการด้านพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างพื้นฐานการเขียนบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ รศ.ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม  ศ.ดร.ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน ศ.ดร.อลงกลด  แทนออมทองและผศ.ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์ และยังได้รับแรงบันดาลใจจากผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก ผศ.ดร.ศาตรา  สหัสทัศน์